Solar Energy Blog
0
Po godzinach

Program “Mój Prąd” – ważne informacje

W dniu dzisiejszym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do programu priorytetowego “Mój Prąd” oraz opublikował regulamin i wzory wniosków. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla przyszłych beneficjentów.

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Założenia programu “Mój Prąd”

 • Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Budżet programu: 1 miliard złotych
 • Kto może się ubiegać: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.
 • Forma: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej niż 5 tysięcy zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Termin pierwszego naboru: od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.
 • Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym, czyli ważne będzie uzyskanie jak największej ilości punktów.
 • Dofinansowanie dotyczy instalacji o mocy od 2kW do 10kW.

Ponieważ średnia cena za 1kWpeak instalacji w Polsce przekracza kwotę 5.500 zł brutto, można zatem przyjąć, że każda zgłoszona instalacja będzie wnioskować o maksymalną kwotę 5.000 zł. Z prostej kalkulacji można wyliczyć, że programem zostanie objęte 200.000 mikroinstalacji PV. Pula środków powinna zatem wystarczyć przynajmniej do połowy 2020 roku (zakładając zwiększenie ilości montowanych instalacji z obecnych 30.000/kwartał). Nie chcemy jednak uspokajać – jeśli ktoś planuje instalacje PV na swoim domu nie powinien tej decyzji odkładać.

Urządzenia nie starsze, niż 24 miesiące od daty montażu

Zapis, na który warto zwrócić uwagę, znajduje się w regulaminie oraz jako jedno z oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną na wypełnionym wniosku:

Oświadczam, że mikroinstalacja fotowoltaiczna objęta niniejszym wnioskiem o dofinansowanie:
a) dotyczy montażu nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem jej montażu

Aby ułatwić Państwu identyfikację daty produkcji swojego falownika Fronius, wyjaśniamy w jaki sposób można ją odczytać z numeru seryjnego urządzenia.

Krok 1. Odnajdujemy tabliczkę znamionową.

Krok 2. Odczytujemy numer seryjny

Krok 3. Analizujemy numer seryjny wg załączonego wzoru

Wytłumaczenia wymagają dwie pierwsze cyfry, czyli ‘nr roku wg Fronius‘. Rok produkcji można odczytać dodając do tych dwóch cyfr wartość 1989. Dlatego liczba 27 oznacza rok: 27 + 1989 = 2016. Przykładowe zależności pomiędzy ‘nr roku wg Fronius’ a rokiem kalendarzowym są następujące:

nr roku wg Froniusrok produkcji
272016
282017
292018
302019
312020

Natomiast ‘nr tygodnia‘ oznacza kolejny numer tygodnia w danym roku. W przypadku numeru 19 oznacza to tydzień pomiędzy 9-tym a 16-tym maja (dla roku 2016).

Oświadczenie firmy Fronius w sprawie ustalenia daty produkcji

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można zgłosić instalację, która została zakupiona przed 30 sierpnia 2019r?
  Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków, przy czym zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

  Natomiast okres “kwalifikowalności” kosztów może mieścić się w dniach od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie
  Po zakończeniu projektu, czyli po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci (po wymianie licznika przez OSD na tzw. “dwukierunkowy”). Proszę pamiętać, że jednym z dokumentów załączanych do wniosku jest zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii, które to zaświadczenie jest opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

 3. Czy są jakieś wymagania co do faktury za instalację?
  Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej musi być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu Mój Prąd”.
  Uwaga! Należy również dołączyć dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie.

 4. Czy mogę uzyskać dofinansowanie do rozbudowy instalacji PV?NIE, dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

 5. Jaką moc może mieć instalacja?
  Dofinansowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; jako zainstalowaną moc instalacji rozumiemy moc modułów PV.

 6. Czy równolegle mogę skorzystać z innego programu dofinansowania?
  NIE, dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.

 7. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
  TAK, w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego “Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

 8. Czy mogę złożyć wniosek w wersji elektronicznej?
  Od 21 października 2019 r. wniosek w programie “Mój prąd” można złożyć przez internet.
  Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowod.
  Należy również przygotować elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku.

  Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.
  Dokładne wskazówki znajdują się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/wnioskowanie-online/

  Nadal wnioski można składać “tradycyjnie” w formie papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””. Formularz wniosku, dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.

 9. Do kiedy mogę złożyć wniosek?
  Nabór terminowy, w którym oceniane przedsięwzięcia porównywane są między sobą poprzez utworzenie listy projektów, trwa do 20.12.2019 roku.

 10. Czy mój wniosek może być odrzucony?
  TAK, Ocena wniosku na podstawie kryteriów ma postać „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca może złożyć wniosek ponownie.
  Przypominamy, że jednym z kryteriów jest wykonanie instalacji na bazie urządzeń, które są nie starsze niż 24 miesiące.

 11. Czy mój wniosek będzie oceniany?
  TAK, istnieją tzw. ‘ kryteria jakościowe punktowe’, którą jest EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA. Oznacza to ocenę nakładów inwestycyjnych na 1 kW mocy zainstalowanej (czyli mocy modułów PV). Zasady oceny wynikają zatem z ceny instalacji brutto:
  / cena > 7 000,00 PLN/kWpeak = 1 pkt;
  / cena ≥ 6 500,00 PLN/kWpeak = 2 pkt;
  / cena ≥ 6 000,00 PLN/kWpeak = 3 pkt;
  / cena < 6 000,00 PLN/kWpeak = 4 pkt.

 12. Czy mogę odsprzedać instalację, na która otrzymałem/am dofinansowanie?
  TAK, ale po upływie trzech lat. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Szczegółowe informacje o programie

Informacje oraz wnioski do programu Mój Prąd znajdują się na dedykowanej stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Może Ci się też spodobać

31 komentarzy

 • Odpowiedź
  Andrzej
  3 września 2019 at 13:27

  Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. Skoro faktura została wystawiona przed datą ogłoszenia, ale po 22-07-2019, wystawca faktury nie wiedział że ma takiej adnotacji użyć na fakturze. Jak to uregulować?

  • Fronius Polska
   Fronius Polska
   5 września 2019 at 08:13

   Panie Andrzeju,
   rozumiem, że faktura została wystawiona, ale instalacja nie została zakończona wg definicji, tzn. OSD nie wymienił jeszcze licznika?
   W takiej sytuacji poprosiłbym firmę instalacyjną o korektę faktury i umieszczenie stosownego dopisku.
   Jeśli licznik został wymieniony przed 30.08, taka instalacja nie kwalifikuje się do programu.
   Pozdrawiam,
   Maciej Piliński

  • Edyta
   18 września 2019 at 14:59

   Taką odpowiedź otrzymałam z NFOŚiGW: “Na oryginale faktury ręcznie, w dowolnym widocznym miejscu dopisujemy Zgłoszono do programu Mój Prąd. Następnie robimy kopię tej faktury i załączamy do wniosku o dofinansowanie.”

 • Odpowiedź
  beata
  11 września 2019 at 13:38

  co decyduje o przyznaniu dofinansowania , z tego co doczytałam to ” Dopłaty są przyznawane na inwestycje w panele słoneczne, które zostały opłacone (liczy się data potwierdzenia opłacenia, np. przelewu) po 23 lipca 2019 roku, czyli po dniu ogłoszenia programu “Mój prąd”.” czyli jak instalacja była robiona w lipcu przed 23, a opłacona w sierpniu to mogę składać wniosek???

 • Odpowiedź
  Grzegorz
  11 września 2019 at 19:44

  jak to przed 30.08 skoro data ogłoszenia to 23.07.2019

 • Odpowiedź
  leszek
  11 września 2019 at 19:45

  Czy w przypadku samodzielnej instalacji faktury tylko za zakup się kwalifikują?

  • Robert
   22 września 2019 at 22:33

   Instalacja nie może być wykonana samodzielnie, nawet jeśli się posiada odpowiednie kwalifikacje. Inaczej mówiąc faktury tylko za sprzęt nie kwalifikują się do udziału w programie.

  • Barteq
   29 listopada 2019 at 23:54

   Czy równolegle mogę skorzystać z innego programu dofinansowania?
   NIE, dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.
   Mam pytanie : czy jeśli uczestniczę w programie dofinansowania z ROF (3kw) ale jeszcze nie zamontowali mi instalacji ( ale umowę mam podpisaną ) a chce zamontować niezależną dodatkową instalacje ( 7 kw) to czy mogę skorzystać z programu „mój prąd” ?

 • Odpowiedź
  Szymon
  15 września 2019 at 15:22

  Załóżmy, że budynek, na którym zainstalowano panele ma współwłasność małżeńską, umowa z Tauron jest na jednego małżonka – pytanie: czy faktura powinna być wystawiona tylko na małżonka, który ma umowę z ZE, czy też na oboje?

  • Krzysztof
   18 września 2019 at 14:16

   Jak zwykle matacza a później trudno te wszystkie karamba zinterpretować . Dowiesz się jak odrzuca Twój wniosek. To typowa urzędnicza arogancja i buta . A tak kolejne pytanie, a kto ma napisać na fakturze że zgłoszona do programu……. itd. firma ? właściciel? odręcznie ? w programie , a jakim tuszem czarnym a może niebieskim ? . Szymon tez zadał ciekawe pytanie bo nic w tym programie na ten temat nie ma.

 • Odpowiedź
  Antonina
  18 września 2019 at 08:41

  Na stronie gov.pl, która jest serwisem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegółowych założeniach programu piszecie Państwo “Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej”. W logicznym rozumieniu oznacza to, że rzeczy jakie kwalifikują się do otrzymania dofinansowania to koszt zakupu sprzętu i koszt montażu instalacji, ale nigdzie jest podkreślone, że warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania, jest poniesie kosztów wszystkich wymienionych tych rzeczy (nigdzie nie ma informacji na ten temat, że montaż instalacji musi być wykonany przez firmę za opłatą). Moje pytanie brzmi, czy w ten sposób Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie wprowadza w błąd inwestorów. Dowiedziałam się, że wiele osób zasugerowało się dofinansowaniem, ale nie wiedząc, że jednym z wymogów koniecznych jest właśnie wykonanie instalacji przez firmę za opłatą, w związku z tym wiele osób poniosło straty. Proszę o odpowiedź.

 • Odpowiedź
  Urszula
  18 września 2019 at 13:41

  koszty kwalifikowane to koszty, tylko takie, na których pokrycie może zostać przyznana dotacja, no i i jak to się ma do spełnienia warunku, że wszystkie wymienione muszą zostać spełnione????
  Koszty kwalifikowane, rozumie się raczej jako dopuszczalne / które kwalifikują się do otrzymania dotacji, informację na stronie rządu można rozumieć w dwojaki sposób “koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;” czyli można rozumieć, że dopuszcza się do zakwalifikowania na dotację koszty zakupu i instalacji, ale nie jest podkreślone, że obie rzeczy muszą być spełnione, dla czego więc są odrzucane wnioski, w których inwestorzy samodzielnie zakładali instalację

  • Edyta
   23 października 2019 at 11:39

   Teraz już można samodzielnie montowane instalacje zgłosić do “Mojego Prądu”
   ” Czy instalacja fotowoltaiczna może być wykonana siłami własnymi, pod warunkiem posiadania przez jej właściciela odpowiednich kwalifikacji? Kosztami kwalifikowanymi byłyby w takim przypadku zakup, odbiór i uruchomienie instalacji.
   TAK. W takiej sytuacji należy zaznaczyć to we wniosku (punkt 21) oraz przedstawić stosowny załącznik nr 5 (zaświadczenia o samodzielnym wykonaniu montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej).”

 • Odpowiedź
  Magda
  18 września 2019 at 17:03

  Ciekawe podsumowanie.

 • Odpowiedź
  Adam
  1 października 2019 at 22:02

  Witam. A co w przypadku jeżeli fakturę zaliczkowa wystawiona jest.na 15.07.2019r. A faktura końcowa na.30.09.2019 ? Zaznaczę tylko że faktura zaliczkowa ma taką samą kwotę jak końcowa. Może w tym przypadku dołożyć jakieś koszta i zwiększyć fakturę końcową?

 • Odpowiedź
  Piotr
  1 października 2019 at 23:15

  Adnotacją na fakturze„Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd” lub “Zgłoszono do Programu “Mój Prąd”” nie ma znaczenia gdyż na mojej fakturze jest adnotacja bez słowa “piorytetowego”
  Drugie pytanie dotyczy potwierdzenia zapłaty za fakture, z racji że korzystałem z finansowania ratalnego nie mam takie potwierdzenia a jedynie na fakturze mam napisane “Zapłacono przelewem”

 • Odpowiedź
  Wojciech
  5 października 2019 at 20:05

  Witam. Czy jeśli zakupię instalację od firmy X ale zlecę montaż elektrykowi który prowadzi firmę Y czy będę mógł wystąpić o dofinansowanie?

 • Maciej Piliński
  Odpowiedź
  Maciej Piliński
  23 października 2019 at 11:34

  Ważna zmiana: od 21 października 2019 r. wniosek w programie “Mój prąd” można złożyć przez internet!
  Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowod.
  Należy również przygotować elektroniczne wersje wszystkich niezbędnych dokumentów (tych samych, jak dla wniosku w wersji papierowej), które następnie załącza się do wniosku.

  Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

  Dokładne wskazówki znajdują się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/wnioskowanie-online/

  • muzyk
   18 listopada 2019 at 12:43

   Proszę Pana, jak długo po złożeniu wniosku drogą elektroniczną, czeka się na odpowiedź?

 • Odpowiedź
  Jarosław
  29 października 2019 at 22:39

  Witam, mam problem…..
  . Sprzęt, montaż to koszt całościowy (20000 zł) i wystawiony jest na jednej fakturze z dnia 12 lipca 2019 roku z datą opłaty do 24 lipca 2019 roku. Z umowy wynika że część płacę przy instalacji paneli a drugą część przy montażu inwerterów i uruchomieniu całej instalacji. Pierwsza część zapłacona w kwocie 14.000 w dniu 18 lipca reszta zapłacona w dniu 24 lipca w chwili uruchomienia instalacji. Następnie energetyka i te całe umowy. koniec przedsięwzięcia 30 września 2019.
  Pytanie brzmi: czy koszt kwalifikowany to jedynie kwota 6 000 zł i czy w ogóle jest sens składać w tym przypadku wniosek o dofinansowanie bo faktura jest wystawiona przed ogłoszeniem konkursu tj. 23 lipca 2019 roku. zaznaczyć należy że druga część faktury opłacona była 24 lipca 2019 roku i z tego dnia mam protokół instalacji. Cała inwestycja (po energetycznych umowach wymianach licznika) wystartowała 10 października 2019 roku.

 • Odpowiedź
  Bartłomiej
  17 listopada 2019 at 20:03

  Małe kompendium wiedzy, dziękuję za to opracowanie. Jestem właśnie na etapie składania wniosku 🙂

 • Odpowiedź
  Aga
  25 listopada 2019 at 21:37

  Czy FV za instalację została wystawiona prawidłowo jeżeli widnieje na niej jedynie adres zamieszkania osoby wnioskującej? Nie ma wyszczególnionego adresu gdzie montowana jest instalacja

 • Odpowiedź
  Jarek
  27 listopada 2019 at 14:27

  Na dotacje z NFOSiGW w przypadku złożenia wniosku przez internet czeka się bardzo długo.Ja złożyłem wniosek 31.10.2019 r. Do chwili obecnej nie otrzymałem oficjalnej odpowiedzi. Miła Pani w funduszu prosi o cierpliwość bo wnioski składane drogą elektroniczną muszą najpierw wydrukować a później rozpatrzyć. Inaczej się ma to do firmy która była współautorem rządowego mój prąd. Jej wnioski są rozpatrywane w ciągu kilku dni. Nie jest to informacja z funduszu tylko od sąsiada który z tej firmy zakładał panele a dotację otrzymał w kilka dni.

  • Justyna
   2 stycznia 2020 at 10:33

   Jak skontakyowałeś się z nfośigw? Ja napisałam już chyba z 10 e-maili i dzwoniłam tyle samo nikt nie odbiera? Też złożyłam wniosek listownie 4.11 i do dziś nie mam odpowiedzi?!

 • Odpowiedź
  Marian
  30 listopada 2019 at 20:02

  Mikro instalacje (moc 2,520) zakupilem i zlecilem zalozenie firmie Columbus z Krakowa , cena 17660zl
  .Zlozylem wniosek o dofinansowanie z programu MOJ PRAD.Moj wniosek zostal zakwalifikowany, ale oceniony na 1 pkt.,bo zalozona mikroinstalacja jest za droga w przeliczeniu na 1KW
  TAK, istnieją tzw. ‘ kryteria jakościowe punktowe’, którą jest EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA. Oznacza to ocenę nakładów inwestycyjnych na 1 kW mocy zainstalowanej (czyli mocy modułów PV). Zasady oceny wynikają zatem z ceny instalacji brutto:
  / cena > 7 000,00 PLN/kWpeak = 1 pkt;
  / cena ≥ 6 500,00 PLN/kWpeak = 2 pkt;
  / cena ≥ 6 000,00 PLN/kWpeak = 3 pkt;
  / cena < 6 000,00 PLN/kWpeak = 4 pkt. Pytam wiec , czy moja w tym wina , ze firma Columbus zaklada tak drogie instalacje i zawyza ceny ,zeby pozniej klient nie dostal dofinansowania! Nie wiem naprawde co o tym sadzic. Moze ktos z panstwa napisze cos na temat tych punktow i jak sie to ma do tej dotacji Pozdrawiam Marian

 • Odpowiedź
  Lukasz
  9 grudnia 2019 at 07:07

  Witam wszystkich.
  A ja mam taki przypadek, kupiłem sobie wszystkie elementy instalacji w sklepie internetowym, następnie znajomy elektryk z uprawnieniami zamontowal mi instalacje i wystawił rachunek. Na ta chwile czekam juz od 15 listopada na decyzje z Narodowego Funduszu,
  udało mi się tam nawet dodzwonić z czego się dowiedziałem że jakieś problemy z moim wnioskiem.
  Dodam jeszcze że wszystko wypełnione dokładnie jak inny znajomy, który już dotacje otrzymał.

 • Odpowiedź
  Piter
  17 grudnia 2019 at 00:16

  Witam,
  czy ktoś orientuje się jak wygląda temat dotacji dla instalatorów. Faktury na zakup sprzętu będę miał wystawione na jednoosobową DG zarejestrowaną w miejscu instalacji. Czy to wystarczy? Przecież sam sobie nie wystawię FV na montaż.

 • Jan Florek
  Odpowiedź
  Jan Florek
  5 stycznia 2020 at 18:32

  Mam już instalację PV o mocy 5,5 kWp zmiana licznika napaczątku lipca w zawiązku z tym nie załapałem się na dotację mój prąd. Czy jak teraz zamontuję drugą niezależną o mocy 3-4 kWp i zgłoszę do OSD to mam szansę na dotację?

  • Altom
   24 lutego 2020 at 12:31

   Nie możesz się strać o dotacje bo jest ona przeznaczona tylko na nowe instalacje wykonane po 23 lipca. Dotacji nie podlega modernizacja istniejącej instalacji. Jeśli wykonasz druga instalację to i tak będzie podpięcie do tego samego licznika więc na zaświadczeniu będzie widnieć podniesienie mocy a nie podłączenie nowej. Jedynie jeśli miałbyś inny licznik w innej lokalizacji to jak najbardziej w tym wypadku możesz złożyć wniosek.

 • Odpowiedź
  PIOTR
  12 lutego 2020 at 08:27

  Witam. Pod moim adresem mój brat ma zarejestrowaną firmę auto handel, czy ma to wpływ na dotacje mój prąd? Ja sam osobiście nie posiadam żadnej działalności. I czy jesli licznik jest na mnie, a budynki są na mojego tatę to czy też ma to jakiś wpływ na dotacje?

 • Odpowiedź
  Janka
  16 marca 2020 at 15:16

  Ja złożyłam wniosek o dofinansowanie 10 grudnia 2019 dzwoniąc w styczniu do funduszu dowiedziałam się że jestem na liście 75 i mam oczekiwać na email początkiem marca dzwoniąc do funduszu podobno jestem na liście 95 i mam oczekiwać nr email brak słow teraz infolinia zablokowana ma e-maile nie odpisują tam nikt za nic nie odpowiada nie wi gdzie się zwrócić żeby ktoś konkretnie coś na temat mojego dofinansowania powiedział

Napisz komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.