Program “Mój Prąd” – ważne informacje

Program “Mój Prąd” – ważne informacje

W dniu dzisiejszym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do programu priorytetowego “Mój Prąd” oraz opublikował regulamin i wzory wniosków. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla przyszłych beneficjentów.

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Założenia programu “Mój Prąd”

 • Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Budżet programu: 1 miliard złotych
 • Kto może się ubiegać: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.
 • Forma: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej niż 5 tysięcy zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Termin pierwszego naboru: od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.
 • Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym, czyli ważne będzie uzyskanie jak największej ilości punktów.
 • Dofinansowanie dotyczy instalacji o mocy od 2kW do 10kW.

Ponieważ średnia cena za 1kWpeak instalacji w Polsce przekracza kwotę 5.500 zł brutto, można zatem przyjąć, że każda zgłoszona instalacja będzie wnioskować o maksymalną kwotę 5.000 zł. Z prostej kalkulacji można wyliczyć, że programem zostanie objęte 200.000 mikroinstalacji PV. Pula środków powinna zatem wystarczyć przynajmniej do połowy 2020 roku (zakładając zwiększenie ilości montowanych instalacji z obecnych 30.000/kwartał). Nie chcemy jednak uspokajać – jeśli ktoś planuje instalacje PV na swoim domu nie powinien tej decyzji odkładać.

Urządzenia nie starsze, niż 24 miesiące od daty montażu

Zapis, na który warto zwrócić uwagę, znajduje się w regulaminie oraz jako jedno z oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną na wypełnionym wniosku:

Oświadczam, że mikroinstalacja fotowoltaiczna objęta niniejszym wnioskiem o dofinansowanie:
a) dotyczy montażu nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem jej montażu

Aby ułatwić Państwu identyfikację daty produkcji swojego falownika Fronius, wyjaśniamy w jaki sposób można ją odczytać z numeru seryjnego urządzenia.

Krok 1. Odnajdujemy tabliczkę znamionową.

Krok 2. Odczytujemy numer seryjny

Krok 3. Analizujemy numer seryjny wg załączonego wzoru

Wytłumaczenia wymagają dwie pierwsze cyfry, czyli ‘nr roku wg Fronius‘. Rok produkcji można odczytać dodając do tych dwóch cyfr wartość 1989. Dlatego liczba 27 oznacza rok: 27 + 1989 = 2016. Przykładowe zależności pomiędzy ‘nr roku wg Fronius’ a rokiem kalendarzowym są następujące:

nr roku wg Froniusrok produkcji
272016
282017
292018
302019
312020

Natomiast ‘nr tygodnia‘ oznacza kolejny numer tygodnia w danym roku. W przypadku numeru 19 oznacza to tydzień pomiędzy 9-tym a 16-tym maja (dla roku 2016).

Oświadczenie firmy Fronius w sprawie ustalenia daty produkcji

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można zgłosić instalację, która została zakupiona przed 30 sierpnia 2019r?
  Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków, przy czym zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

  Natomiast okres “kwalifikowalności” kosztów może mieścić się w dniach od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie
  Po zakończeniu projektu, czyli po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci (po wymianie licznika przez OSD na tzw. “dwukierunkowy”). Proszę pamiętać, że jednym z dokumentów załączanych do wniosku jest zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii, które to zaświadczenie jest opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

 3. Czy są jakieś wymagania co do faktury za instalację?
  Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej musi być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu Mój Prąd”.
  Uwaga! Należy również dołączyć dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie.

 4. Czy mogę uzyskać dofinansowanie do rozbudowy instalacji PV?NIE, dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

 5. Jaką moc może mieć instalacja?
  Dofinansowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; jako zainstalowaną moc instalacji rozumiemy moc modułów PV.

 6. Czy równolegle mogę skorzystać z innego programu dofinansowania?
  NIE, dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.

 7. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
  TAK, w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego “Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

 8. Czy mogę złożyć wniosek w wersji elektronicznej?
  NIE, wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””. Formularz wniosku, dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.

 9. Do kiedy mogę złożyć wniosek?
  Nabór terminowy, w którym oceniane przedsięwzięcia porównywane są między sobą poprzez utworzenie listy projektów, trwa do 20.12.2019 roku.

 10. Czy mój wniosek może być odrzucony?
  TAK, Ocena wniosku na podstawie kryteriów ma postać „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca może złożyć wniosek ponownie.
  Przypominamy, że jednym z kryteriów jest wykonanie instalacji na bazie urządzeń, które są nie starsze niż 24 miesiące.

 11. Czy mój wniosek będzie oceniany?
  TAK, istnieją tzw. ‘ kryteria jakościowe punktowe’, którą jest EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA. Oznacza to ocenę nakładów inwestycyjnych na 1 kW mocy zainstalowanej (czyli mocy modułów PV). Zasady oceny wynikają zatem z ceny instalacji brutto:
  / cena > 7 000,00 PLN/kWpeak = 1 pkt;
  / cena ≥ 6 500,00 PLN/kWpeak = 2 pkt;
  / cena ≥ 6 000,00 PLN/kWpeak = 3 pkt;
  / cena < 6 000,00 PLN/kWpeak = 4 pkt.

 12. Czy mogę odsprzedać instalację, na która otrzymałem/am dofinansowanie?
  TAK, ale po upływie trzech lat. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Szczegółowe informacje o programie

Informacje oraz wnioski do programu Mój Prąd znajdują się na dedykowanej stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

11 odpowiedź do “Program “Mój Prąd” – ważne informacje”

 1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”. Skoro faktura została wystawiona przed datą ogłoszenia, ale po 22-07-2019, wystawca faktury nie wiedział że ma takiej adnotacji użyć na fakturze. Jak to uregulować?

  1. Panie Andrzeju,
   rozumiem, że faktura została wystawiona, ale instalacja nie została zakończona wg definicji, tzn. OSD nie wymienił jeszcze licznika?
   W takiej sytuacji poprosiłbym firmę instalacyjną o korektę faktury i umieszczenie stosownego dopisku.
   Jeśli licznik został wymieniony przed 30.08, taka instalacja nie kwalifikuje się do programu.
   Pozdrawiam,
   Maciej Piliński

  2. Taką odpowiedź otrzymałam z NFOŚiGW: “Na oryginale faktury ręcznie, w dowolnym widocznym miejscu dopisujemy Zgłoszono do programu Mój Prąd. Następnie robimy kopię tej faktury i załączamy do wniosku o dofinansowanie.”

 2. co decyduje o przyznaniu dofinansowania , z tego co doczytałam to ” Dopłaty są przyznawane na inwestycje w panele słoneczne, które zostały opłacone (liczy się data potwierdzenia opłacenia, np. przelewu) po 23 lipca 2019 roku, czyli po dniu ogłoszenia programu “Mój prąd”.” czyli jak instalacja była robiona w lipcu przed 23, a opłacona w sierpniu to mogę składać wniosek???

 3. Załóżmy, że budynek, na którym zainstalowano panele ma współwłasność małżeńską, umowa z Tauron jest na jednego małżonka – pytanie: czy faktura powinna być wystawiona tylko na małżonka, który ma umowę z ZE, czy też na oboje?

  1. Jak zwykle matacza a później trudno te wszystkie karamba zinterpretować . Dowiesz się jak odrzuca Twój wniosek. To typowa urzędnicza arogancja i buta . A tak kolejne pytanie, a kto ma napisać na fakturze że zgłoszona do programu……. itd. firma ? właściciel? odręcznie ? w programie , a jakim tuszem czarnym a może niebieskim ? . Szymon tez zadał ciekawe pytanie bo nic w tym programie na ten temat nie ma.

 4. Na stronie gov.pl, która jest serwisem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegółowych założeniach programu piszecie Państwo “Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej”. W logicznym rozumieniu oznacza to, że rzeczy jakie kwalifikują się do otrzymania dofinansowania to koszt zakupu sprzętu i koszt montażu instalacji, ale nigdzie jest podkreślone, że warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania, jest poniesie kosztów wszystkich wymienionych tych rzeczy (nigdzie nie ma informacji na ten temat, że montaż instalacji musi być wykonany przez firmę za opłatą). Moje pytanie brzmi, czy w ten sposób Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie wprowadza w błąd inwestorów. Dowiedziałam się, że wiele osób zasugerowało się dofinansowaniem, ale nie wiedząc, że jednym z wymogów koniecznych jest właśnie wykonanie instalacji przez firmę za opłatą, w związku z tym wiele osób poniosło straty. Proszę o odpowiedź.

 5. koszty kwalifikowane to koszty, tylko takie, na których pokrycie może zostać przyznana dotacja, no i i jak to się ma do spełnienia warunku, że wszystkie wymienione muszą zostać spełnione????
  Koszty kwalifikowane, rozumie się raczej jako dopuszczalne / które kwalifikują się do otrzymania dotacji, informację na stronie rządu można rozumieć w dwojaki sposób “koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;” czyli można rozumieć, że dopuszcza się do zakwalifikowania na dotację koszty zakupu i instalacji, ale nie jest podkreślone, że obie rzeczy muszą być spełnione, dla czego więc są odrzucane wnioski, w których inwestorzy samodzielnie zakładali instalację

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: