Program Bonus Fronius
0

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „BONUS FRONIUS”

ważny od 1.01.2022, zastępuje wszystkie poprzednie Regulaminy.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest Fronius Polska Sp. z o.o., ul. G. Eiffel’a 8,44-109 Gliwice
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do instalatorów produktów działu Solar Energy firmy Fronius International GmbH, a wprowadzonych na polski rynek przez Organizatora.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zachęcenie do rejestrowania i przedłużania gwarancji produktów firmy Fronius International GmbH oraz aktywnego korzystania z platformy https://www.forum-fronius.pl.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
 7. Prawo do korzystania z konta, a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 8. Informacja o terminie zakończenia Programu „BONUS FRONIUS” zostanie zamieszczona na stronie https://www.bonus-fronius.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku zakończenia Programu „BONUS FRONIUS” punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy – program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Instalator – firma, która została wskazana w procesie rejestracji gwarancji produktu/ów Działu Solar Energy na stronie https://www.solarweb.com/ProductRegistration jako firma, która dokonała instalacji tego produktu i jest zarejestrowana na terenie Polski.
 3. Organizator oraz Operator – firma Fronius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. G. Eiffel’a 8.
 4. Punkty – punkty (nazywane w programie BONUS-FRONIUS “godzinami słońca”) przyznawane na zasadach określonych w §4 niniejszego Regulaminu.
 5. Formularz rejestracji – formularz znajdujący się na stronie https://www.bonus-fronius.pl; prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.
 6. Uczestnik programu – osoba fizyczna lub Instalator, który prawidłowo uzupełnił formularz rejestracji.
 7. Katalog nagród – katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie https://www.bonus-fronius.pl
 8. Rejestracja Gwarancji – rejestracja i przedłużenie gwarancji jednego falownika lub jednego AC Combiner Box przez właściciela instalacji na stronie https://www.solarweb.com/ProductRegistration i wskazanie w trakcie tego procesu Uczestnika jako “Instalatora”, tj. firmy dokonującej instalacji produktu firmy Fronius International GmbH.

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów u polskich dystrybutorów produktów Działu Solar Energy oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Z chwilą wypełnienia formularza online na stronie https://www.bonus-fronius.pl Uczestnik dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu „BONUS FRONIUS”.
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Uczestnika niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. W programie „BONUS FRONIUS” punkt nosi nazwę „godzina słońca”.
 2. Uczestnik może otrzymywać punkty za aktywne udzielanie się na Forum Instalatorów Falowników Fronius. Zasady i wysokość punktacji określona jest w tabeli 1.
 3. Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie.
 4. Uczestnik otrzyma punkty za wszystkie urządzenia z przedłużoną gwarancją, o ile został wskazany jako Instalator tych urządzeń i urządzenia te zostały wprowadzone na polski rynek przez Organizatora, tj. Fronius Polska Sp. z o.o. Urządzenia pochodzące z innych oddziałów firmy Fronius (Fronius Deutchland GmbH, Fronius Austria GmbH, Fronius Czechy s.r.o., itd.), nawet jeśli zostały wprowadzone na polski rynek przez oficjalne kanały dystrybucji, nie biorą udziału w Programie „BONUS FRONIUS”.
 5. Uczestnik jednorazowo otrzyma punkty za wszystkie urządzenia z zarejestrowaną i przedłużoną gwarancją, których rejestracja nastąpiła od dnia 1.04.2015r do dnia rejestracji Uczestnika w programie, o ile spełnione są warunki z punktu 4. Proces rejestracji punktów trwa od 24 do 48 godzin od momentu potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 6. Rejestracja i przedłużenie gwarancji jednego falownika przez właściciela instalacji na stronie https://www.solarweb.com/ProductRegistration i wskazanie w trakcie tego procesu Uczestnika jako Instalatora (tj. firmy dokonującej instalacji produktu firmy Fronius International GmbH), powoduje przyznanie Uczestnikowi odpowiedniej liczby punktów zgodnie z tabelą 2.
 7. W przypadku gdy Uczestnik jest jednocześnie Partnerem Systemowym Fronius, tj. posiada ważną i aktualną umowę Fronius System Partner podpisaną z Organizatorem, Uczestnik otrzymuje za rejestrację gwarancji (opisaną w pkt. powyżej) dodatkowe punkty – zgodnie z tabelą 2.
 8. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie na koncie Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany zasad punktowania.
 10. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody za pośrednictwem panelu na stronie programu https://www.bonus-fronius.pl.
CzynnośćIlość punktów
Rejestracja w Programie „BONUS FRONIUS” i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych12 godzin słońca
Umieszczenie komentarza pod artykułem (wymaga zatwierdzenia przez moderatora)12 godzin słońca
Założenie nowego tematu na forum1 godzina słońca; max. 2 godziny słońca dziennie
Umieszczenie odpowiedzi na forum3 godziny słońca; max. 9 godzin słońca dziennie (brak punktów za odpowiedzi do własnego tematu)
Umieszczenie odpowiedzi na forum, która zostanie oceniona jako przydatna (“polubiona”/”łapka w górę”)24 godziny słońca za każde polubienie; max. 24 godzin słońca dziennie
Umieszczenie odpowiedzi na forum, która zostanie oceniona negatywnie (“łapka w dół”)-24 godzin słońca [punkty są odejmowane]
Uaktualnienie danych w profilu lub uaktualnienie danych konta6 godzin słońca; max. 1 raz
Dodanie zdjęcia profilowego lub dodanie zdjęcia w tle6 godzin słońca; max. 1 raz
Zagłosowanie w ankiecie6 godzin słońca
Kliknięcie w wybrany, promowany linkmax. 6 godzin słońca jednorazowo za każdy link
Obejrzenie wybranego, promowanego wideo24 godziny słońca
Tabela 1. Punktacja za udzielanie się na stronie Forum-Fronius
Rejestracja gwarancji po 1.01.2022InstalatorPartner FSP
Falowniki rodziny PRIMO, SYMO o mocy od 3.0 do 10.0 kW24 godz. słońca36 godz. słońca
Falowniki rodziny SYMO, ECO o mocy od 12.5 do 27.0 kW48 godz. słońca72 godz. słońca
Falowniki rodziny GEN2448 godz. słońca72 godz. słońca
Falowniki rodziny TAURO96 godz. słońca144 godz. słońca
Rejestracja gwarancji do 31.12.2021InstalatorPartner FSP
Wszystkie falowniki z rodziny GALVO, PRIMO, SYMO, SYMO Hybrid, ECO, TAURO oraz GEN2424 godz. słońca30 godz. słońca
Tabela 2. Punktacja za rejestrację gwarancji falowników

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Uczestnik może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej https://www.bonus-fronius.pl/nagrody. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Programu https://www.bonus-fronius.pl. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na tej stronie w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
 3. Organizator zastrzega, że przesłanką uprawniającą do odbioru nagrody/nagród przez Uczestnika jest brak jakichkolwiek wymagalnych należności do zapłaty względem Fronius Polska Sp. z o.o. W przypadku gdy Uczestnik posiada względem Fronius Polska Sp. z o.o. wymagalne i nieuregulowane należności (dług) Organizator odmawia wymiany produktów na nagrody.
 4. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie 21 dni nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Nagrodę, działając na zlecenie i na rzecz Organizatora wyda Uczestnikom Operator programu.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.
 7. Wydawanie nagrody następuje przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Wydanie nagrody następuje z chwilą podpisania przez uczestnika potwierdzenia odbioru.
 8. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.
 9. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

§6. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres kontakt@bonus-fronius.pl stosowną informację.
 2. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia Uczestnika z programu w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku:
  • a. podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w związku z udziałem w Programie,
  • b. podania przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym danych osoby trzeciej,
  • c. dopuszczenia się przez Uczestnika w ramach Programu nadużycia, skutkującego przyznaniem Uczestnikowi nienależnych korzyści.
 3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Wykluczenie z Programu skutkuje utratą przez Uczestnika wszelkich przywilejów związanych z Programem.
 4. W związku z wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora, Uczestnik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na zasadach określonych w §7 Regulaminu.

§7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji mailowo na adres Organizatora programu kontakt@bonus-fronius.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

§8. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fronius Polska Sp. z o.o., ul. G. Eiffel’a 8, 44-109 Gliwice
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodwitkowska@gmail.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach)

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://www.bonus-fronius.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.